ADVERTISING

Breaking News

भदौ १५ गतेसम्म हवाई उडान र लामो दुरीको यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

dlGqkl/ifbsf] a}7s sf7df8f}F, @^ ;fpg M k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df ;f]daf/ ePsf] dlGqkl/ifbsf] lgoldt a}7sdf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL / dGqLx? . t:jL/ ;f}hGo M k|wfgdGqLsf] ;lrjfno÷ /f;; --

काठमाडौं:  सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भदौ १५ गतेसम्म हवाई उडान र लामो दुरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात भदौ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गर्दै हवाई उडान र लामो दूरीको यातायात भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले भदौ १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कलकारखाना, उद्योग, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइ मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बैठकले उद्योग तथा कलकारखानाभित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतसँगको सीमा नाकामा अवैध आवतजावत नरोकिएको भन्दै थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा पनि थप कडाइ गरिने भएको छ ।

leave a reply